ARTICLES PROHIBITS / ARTICLES RESTRINGITS

Si fas enviaments amb regularitat, és imprescindible que coneguis que són els articles prohibits, ja que és responsabilitat del remitent (qui envia) conèixer els articles que per llei estàn prohibits d'enviar.

També seria convenient que estiguis informat de què i quins són els articles restringits

El remitent és la única de les parts que sap exactament que contenen els seus enviaments i és important assegurar-se de que els paquets estiguin ben embalats, no només per protegir la seva mercaderia, sino també la resta de mercaderies que porten els vehicles de transport.

Certs articles no poden enviar-se mitjançant ECOPAQ. Es tracta de mercaderies les quals tenen prohibit el transport segons lleis espanyoles o internacionals aplicables en màteria de seguretat, sanitat pública, utilitat general o protecció del servei.

Quan ECOPAQ gestiona un enviament no està donant conformitat a un embalatge adequat ni tampoc a que la mercaderia que es transporta sigui adequada, ja que no manipul.lem en cap moment el contingut dels paquets i no podem saber o controlar quins productes s’envien.

Si en algun moment ECOPAQ té el coneixement de que un enviament conté articles prohibits, cancel.larà l’enviament sense previ avís i imputarà al remitent les despeses que comportin la devolució o destrucció de l’enviament.

A continuació detallarem les mercaderies que tenen prohibit el seu enviament a través d’ECOPAQ. La relació de productes és només informativa, no exhaustiva i per articles i països en concret. Convidem a consultar sempre amb l’aduana de destí en cas de tenir dubtes.

 

Aquesta és la llista d’articles que no es poden enviar (ARTICLES PROHIBITS) a través d'ECOPAQ i que per tant també queden exclosos de qualsevol indemnització de l’assegurança de mercaderies en cas de danys o pèrdua:

. Enviaments els quals tinguin un valor superior a 5000€.

. Articles sense embalar o que el mateix sigui insuficient.

. Articles que requereixin d’una manipulació especial, que siguin particularment fràgils, que hagin d’ésser transportats en una posició específica o que necessitin d’un transport a temperatura determinada.

. Mercaderia perible, restes mortals, animals i plantes.

. Animals vius o morts.

. Mostres biològiques i restes humanes.

. Mercaderia perible (ATP) que necessitin d’unes condicions de temperatura, humitat, lluminositat o manipulació específica.

. Objectes els quals el seu mercadeig sigui delicte, ja sigui al país d’orígen o al de destí..

. Efectes timbrats com poden ser els segells, l’alcohol o el tabac.

. Medicaments.

. Transports funeraris.

. Prohibicions pròpies dels diferents països derivades de la regulació nacional en materia d’importacions.

. Qualsevol mercaderia que s’estableixi com a prohibida per qualsevol ordre jurídic actual o futur.

. Diners, títols, valors, monedes, monedes falses o de coleccionisme, divises o accions.

. Productes d’alt valor com diners en efectiu, bitllets de banc, loteries, travesses o butlletes de qualsevol tipus de sorteig. Títols i d’altres documents amb valor dinerari.

. Pedres i metalls preciosos, joies, perles autèntiques, obres d’art, objectes de coleccionisme, antiguitats, col.leccions i mobiliari

. Substàncies psicotròpiques, estupefaents i derivats de l’opi.

. Mercaderies que en si mateixes no tinguin valor, però que la seva pèrdua o dany comporti elevats danys col.laterals ( per exemple, suport de dades amb informació confidencial).

. Paquets el contingut del qual vulneri les disposicions legals relatives a la protecció de la propietat intelectual, incloent còpies de mercaderies falsificades o sense llicència (falsificacions).

. Armes de foc i parts principals d’armes, municions i armes blanques d’acord amb el previst als articles 6 i 7 de la Llei Orgànica 1/1992 del 21 de febrer sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana en relació al Reglament d’Armes aprobat pel Reial Decret 137 de 29 de Gener, en el relatiu tant a armes reglamentàries com prohibides o armes de guerra en la seva descripció detallada continguda en els articles 3,4,5 i 6 respectivament del referit Reglament.

. En el cas de begudes alcohòliques, tabacs o carns ATA, el transport queda condicionat a les restriccions fiscals establertes internacionalment, així com a un embalatge adequat per part del client. Pels paquets que viatgen per via aèria a més están exclosos els articles prohibits en virtut del Reglament (CE) número 300/2008 del 3/1/2008 i els seus reglaments d’aplicació. Mercaderies perilloses, entenent per perilloses aquelles que estàn incloses en l’Acord Europeu Relatiu al Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera (ADR) al qual Espanya es va adherir el 19 d’octubre de 1979, en la seva actual redacció de 2013 (BOE 14/3/2013) o en la que cada moment es trobi vigent.

 

A continuació detallarem la llista d’ARTICLES RESTRINGITS. Aquests articles no tenen prohibit el seu transport i es poden enviar, però tampoc están coberts per cap indemnització en cas de pèrdua o danys: 

. Mostraris comercials.

. Col.leccions.

. Contenidors.

. Documents al portador, sigui quin sigui el seu orígen/utilitat (entrades a espectacles, xecs restaurant, loteria, etç)…

. Instruments musicals.

 . Brodats, puntes de fil o teixits amb metalls fins i blondes legítimes de seda.

. Mercaderies peribles amb data de caducitat superior a 10 dies, sempre i quan no necessitin condicions específiques de transport o d'enmagatzematge.

. Passaports / DNI’s / NIE’s.

. Plantes vives.

. Pells fines.

. Receptes mèdiques.

. Vehicles i embarcacions, caravanes o remolcs de qualsevol mena, ja siguin nous o de segona mà.

. Vidre pla, marbre, minerals en planxa, vidres o miralls.

. Loteries o travesses premiades.

. Productes peribles.

. Premsa en qualsevol de les seves varietats.

. Efectes comercials o xecs nominatius i bitllets de transport.

. Béns de qualsevol mena durant la mudança dels mateixos i efectes personals.

. Vessaments, minves, trencadisses de mercaderia fràgils, descabalament… En cas de danys produïts a peces d’un conjunt de peces o de jocs, s’indemnitzarà únicament el valor de la peça/ces malmeses.

 

En cas de que tinguis dubtes sobre un article en concret, contacta’ns i intentarem solucionar-los.